Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

AGGİY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır. Aggiy olarak, yaptığımız iletişimler ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur?

AGGIY Teknoloji Limited Şirketi  yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Aggiy tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Aggiy birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Aggiy sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.Ayrıca, Aggiy hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Aggiy’nin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Aggiy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Aggiy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Aggiy ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Aggiy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Aggiy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Aggiy ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar

Sitemiz, diğer sağlayıcıların web sitelerine linkler içerebilir. Bağlantı kurulduktan sonra doğrudan bağlantılı web sitelerini kontrol eden Aggiy, yasal ihlallerden arınmış olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, Aggiy bağlantılı web sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bunları sürekli olarak izleyemez. Dolayısıyla, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen bağlantılı web sitelerinin içeriği için Aggiy hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri koruma anlaşması, diğer sağlayıcıların bağlantılı web siteleri için geçerli değildir.

Çerezler

Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri bilgisayarınıza zarar vermez ve bilgisayar virüsü içermez. Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, bu işlevi tarayıcınızda devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Aggiy, web sitesini daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmek için çerezleri kullanır. Çerezlerimiz belirli kişilerle ilgili hiçbir bilgi içermemektedir. Bizim tarafımızdan kullanılan çerezler “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Tabii ki web sitemizi de çerez olmadan görmek de mümkün. Ancak, bunun web sitemizin işlevini sınırlayabileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel veri sahibinin hakları

KVKK’nın 11.maddesine istinaden;
(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Aggiy kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Aggiy yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Aggiy ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederizh